Årsmöte 2019
Kvarnen Flora
Byskrinet i Övra Bägby
Guldring som hittades i en krigargrav i Övra Bägby
En av fem milstolpar i socknen. Den här står i Torp.

Årsmöte 2019

Program

 

• Rolf Nilsson, Borgholm kåserar kring sin bok

Bankirens bedårande hustru

 

• Kaffe och smörgåstårta.

 

• Sedvanliga årsmötesförhandlingar

 

Årsmöte med Gärdslösa Kulturgrupp kommer att hållas söndagen den 24 mars kl 18.00 i Gärdslösa Prästgård.

Kallelse till mötet sker via annons i Ölandsbladet samt via gruppmail till de medlemmar som har lämnat sin e-postadress till vårt medlemsregister.

Förslag till dagordning

 

1. Årsmötets öppnande

2. Fastställandet av röstlängd för mötet

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

6. Fastställande av dagordning. Bil.A

7. Styrelsens verksamhetsberättelse, föredragning. Bil.B

8. Styrelsens ekonomiska rapport, föredragning. Bil.C

9. Revisorernas berättelse, föredragning

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår, föredragning. Bil.D, Bil.E

12. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år 2020

13. Val av ordförande på ett år

14. Val av två styrelseledamöter för en tid av två år

15. Val av en styrelsesuppleant för en tid av ett år

16. Val av en ordinarie revisor för en tid av två år

17. Val av en revisorsuppleant för en tid av ett år

18. Val av två ledamöter i valberedningen, varav en väljs till sammankallande

19. Inkomna motioner

20. Övriga frågor

21. Mötet avslutas