Handlingar till årsmöte 2018
Kvarnen Flora
Byskrinet i Övra Bägby
Guldring som hittades i en krigargrav i Övra Bägby
En av fem milstolpar i socknen. Den här står i Torp.

Handlingar till Årsmöte 2018

 

Södra Gärdslösa Kulturgrupp

Verksamhetsberättelse 2017

 

Styrelsen har under året bestått av:

 

Ann-Mari Linåker ordf.

Ingemar Folkesson v.ordf.

Alice Blomkvist kassör

Ingrid Moberg sekr.

Barbro Palm ledamot

Björn Folkesson suppl.

 

Firman har tecknats av kassör och ordf var och en för sig. Revisorer har varit Gudrun Dahlberg och Roger Larsson med Marianne Gustavsson som suppleant. I valberedningen har ingått Barbro Bertilsson sammankallande och Arne Andersson.

 

Föreningen har 169 medlemmar och har under året haft ett årsmöte och 8 styrelsemöten. Vid årsmötet i Församlingshemmet firades föreningens 10-årsjubileum, varvid föreningen uppvaktades på olika sätt. Avgående ordf Mainy Ekberg avtackades för sina 10 år som ordf med penninggåva, blommor och tal. Därefter underhöll duon P-O Rylander och Anders Ekberg med sång och musik och dagen till ära intogs sedan en festmåltid, Bengt-Göran Nilssons exotiska festbrickor med tillbehör samt tårta och kaffe.

 

Vid styrelsemöte i maj hade Karin Larsson från Långlöt men bördig från Störlinge inbjudits för att presentera sin forskning om Störlinge by. Föreningen får använda hennes material och hon bistår gärna i arbetet. Beslutades därefter att Störlinge blir ämnet för föreningens nästa bok.

 

Rensning av Gallmarås källa genomfördes i slutet av maj av styrelsemedlemmar och Birger Palm, som röjde med trimmer.

 

I maj sattes två nya skyltar med dikter samt alla de gamla upp på Stagneliusstigen av Björn Folkesson, som även satte upp hänvisningsskylten vid galgbacken på Rosenborg. Skyltarna togs ner efter Skördefesten. Markägarna vid Stagneliusstigen har noga röjt stigen under sommaren och familjen Sjögren har slagit gräset på galgbacken. Samtliga avtackades vid juletid för sitt arbete.

 

Kvarnfest hölls i juni vid Störlinge kvarnrad, som en upptakt till föreningens arbete med boken om Störlinge. Ett 40-tal bybor kom och styrelsemedlemmar informerade om arbetet och underströk hur viktigt det är att byborna är aktiva och delar med sig av minnen och foton. Efter informationen grillades korv och en tipspromenad genomfördes.

 

I juli ägde en byvandring rum i Norra Gärdslösa som en uppföljning av boken, som kom ut året innan. Ett 60-tal ortsbor deltog i vandringen, som leddes av Ingrid Moberg. Vandringen avslutades med fika vid lanthandelsmuseet.

 

Under ledning av Alice Blomkvist och Barbro Palm genomfördes i slutet av juli det sedvanliga cykelrallyt, som denna gång gick söderut genom Långlöts by och ner i dess sjömarker. Flera stopp gjordes på vägen och ägarna berättade om sina gårdar. I sjömarkerna informerades om minnesvärda händelser och platser, t.ex. utbrottet av mul- och klövsjuka 1951, pestkyrkogården och domarringen med ”klongestenar”. Rallyt avslutades med att alla åt sina medhavda matsäckar och dragning företogs i dagens lotteri, dit vinster skänkts av Ölands Sparbank.

 

I början av augusti ägde månskenskväll vid kvarnen Flora rum med ett 30-tal deltagare.

 

I september anordnades ett möte med störlingebor för att informera om hur arbetet med Störlingeboken kommer att läggas upp och för att uppmuntra till medverkan i det fortsatta arbetet med boken. Mötet ägde rum i Motormuseets café, som ägarna Henric, Åke och Berit hade öppnat och ställt i ordning för detta möte. Föreningen bjöd på fika. Många visade intresse, vilket bådar gott för framtiden.

 

I oktober gästades föreningen av Lars Sonnesjö från Byteatern. Han kom med sin enmansföreställning Dockteater, kan dé vau nå´t, med smakprov från hans tidigare dockteaterföreställningar genom åren. Kvällen var ett samarrangemang med Gärdslösa IOGT och efter föreställningen serverades soppa med bröd, kaka och kaffe. Ingemar Folkesson hade ordnat ett lotteri, som avslutade kvällen.

 

Under vintern har arbetet med Störlingeboken fortsatt med insamling av material. Intervjuer med bybor har inletts och kommer att fortsätta. Styrelsen har även vandrat genom byn under ledning av Ingemar Folkesson för att få en överblick över det arbete som väntar.

Ordf Ann-Mari Linåker administrerar föreningens hemsida, som nu omfattar föreningens historia från starten och som fortlöpande uppdateras.

 

Årsmöte med föreningen kommer att hållas sönd. 11 mars 2018 i Gärdslösa Prästgård.

 

Styrelsen vill framföra ett tack till alla som skänkt vinster till våra lotterier och till andra som på olika sätt hjälper oss i Södra Gärdslösa Kulturgrupp.

 

Gärdslösa 2018-02-20

 

 

 

Ann-Mari Linåker Ingemar Folkesson Alice Blomkvist

 

 

 

 

Ingrid Moberg Barbro Palm Björn Folkesson

 

 

 

 

Resultaträkning 2017

 

Intäkter Kostnader

Räntor 140

Administration 2 022

Medlemsavgifter 4 17 5 1 245

Böcker 2 000

Nedskrivning lager -28 751

Vykort 248

Arrangemang 8 350 20 903

Bidrag

Gåvor 1 449

Lotteri 1 010 80

Vård av kulturminnen 567

Totalt -12 828 26 266

Årets förlust -39 094

 

 

 

 

Balansräkning 2017

 

Tillgångar Eget kapital

Kassa 1 041

Ölandsbanken 93 841

Böcker/vykort 38 428 38 428

Värdeminskning av böcker -28 751

Ingående kapital 105 225

Årets resultat -39 094

Summa kronor 104 559 104 559

 

 

F Ö R S L A G

Verksamhetsplan

 

Södra Gärdslösa Kulturgrupp har under år 2018 för avsikt att:

 

•Verka för att utveckla intresset för kultur och forskning samt värna om gemenskap. Föreningen ska sträva efter samverkan med övriga föreningar i Gärdslösa socken.

 

•Hålla årsmöte före mars månads utgång.

 

•Fortsätta arbetet med att samla in och sammanställa material till den nya boken om Störlinge.

 

•Genomföra informationsträffar med störlingeborna med anledning av arbetet med den nya Störlingeboken.

 

•Organisera och genomföra olika arrangemang under året t.ex. cykelrally, utställningar, vandringar, musik- och teaterföreställningar.

 

•Inbjuda föreningens medlemmar till en trivselkväll vid Störlinge bodar alternativt Störlinge kvarnrad.

 

•Inbjuda föreningens medlemmar till en månskenskväll vid kvarnen Flora.

 

•Fortsätta arbetet med att hålla föreningens hemsida aktuell.

 

•Ombesörja gräsklipping vid minnestavlan på galgbacken på Rosenborg.

 

•Medverka till att hålla Stagneliusstigen i Övra Bägby i gott skick genom att sätta upp skyltarna med dikter av Stagnelius så snart stigen är torr på försommaren, samt hålla uppsikt över skyltarnas kondition under sommaren och ta in dem för vinterförvaring efter skördefesten. Ombesörja att markägarna slår gräset och vid behov håller efter buskar och träd längs stigen.

 

•Hålla försäljningen aktuell av föreningens vykort och de böcker som finns kvar; Rosenborg - sommaridyll och galgbacke samt Byarna vid bäcken Övra Bägby - Nedra Bägby - Runsberga.

 

 

 

 

Yttrande

från styrelsen för Södra Gärdslösa Kulturgrupp angående motion om ändring av föreningens namn.

 

Styrelsen för Södra Gärdslösa Kulturgrupp delar motionärens uppfattning att föreningens namn behöver ändras för att tydliggöra att verksamheten omfattar alla byarna i Gärdslösa socken och har beslutat att föreslå årsstämman:

 

- att bifalla motionärens yrkande om att ändra föreningens namn till Gärdslösa Kulturgrupp

 

- att uppdra åt styrelsen att genomföra ovanstående namnändring

 

- att revidera föreningens stadgar beträffande ändring av namnet

 

Ledamoten Ingrid Moberg deltog ej i styrelsens beslut.

 

Gärdslösa den 20 februari 2018

Södra Gärdslösa Kulturgrupp

 

 

 

 

Styrelsen för Södra Gärdslösa Kulturgrupp har beslutat att föreslå årsstämman:

 

- att revidera föreningens stadgar enligt följande:

 

§8 Revidering av föreningens stadgar, kan endast ske om förslag därom finns på dagordningen till ett årsmöte och beslut därom fattas med minst 2/3 majoritet av de närvarande.

 

§9 Beslut om föreningens upphörande kan endast ske om förslag därom finns på dagordningen till ett årsmöte och beslut därom fattas på två på varandra följande årsmöten med minst 2/3 majoritet av de närvarande. Användning av inom föreningen eventuella kvarstående medel beslutas av det sista årsmötet.

 

 

Gärdslösa den 20 februari 2018

Södra Gärdslösa Kulturgrupp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motion angående ändring av föreningens namn

 

Föreningen Södra Gärdslösa Kulturgrupp bildades 2007 av en grupp personer med anknytning till Södra Gärdslösa by, som hade arbetat tillsammans i en studiecirkel med att ta fram underlag till en bok om gårdarna i byn. För att kunna finansiera tryckning och utgivning av boken bildades en ideell förening som fick namnet Södra Gärdslösa Kulturgrupp.

 

Föreningen har därefter fortsatt att arbeta med att dokumentera olika byar i Gärdslösa socken och har gett ut ytterligare tre böcker. Arbetet med en femte bok pågår. Den kommer att handla om Störlinge by.

 

Föreningens syfte är att tillvarata intresset för kultur och forskning i hela Gärdslösa socken,

vilket också borde framgå av föreningens namn. Jag yrkar därför på att årsstämman beslutar:

 

-att ändra föreningens namn till Gärdslösa Kulturgrupp

 

Störlinge den 20 februari 2018

 

Ingemar Folkesson