Årsmötesprotokoll 2018

Årsmötesprotokoll 2018

Protokoll fört vid årsmöte i Södra Gärdslösa Kulturgrupp 2018-03-11 kl.18.00 i Gärdslösa Präsgård


Närvarande: Se närvarolista bil.1.


§1. Ordf Ann-Mari Linåker hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.


§2. Till ordf för mötet valdes Ann Nilsson och till sekr Ingrid Moberg.


§3. Närvarolistan fastställdes vara röstlängd för mötet.


§4. Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Elisabeth Svensson och Egert Johansson.


§5. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. Svaret var ja.


§6. Den utsända dagordningen godkändes (bil. 2).


§7. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Ingrid Moberg (bil 3).


§8. Styrelsens ekonomiska rapport föredrogs av Alice Blomkvist (bil. 4).


§9. Revisorernas berättelse föredrogs av Roger Larsson (bil. 5).


§10. På grundval av verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och revisorernas berättelse beviljades styrelsen ansvarsfrihet för år 2017.


§11. Verksamhetsplanen och budgeten för nästkommande år föredrogs av Barbro Palm resp. Alice Blomkvist. Budgeten godkändes (bil. 6). Vad gäller verksamhetsplanen föreslog Mainy Ekberg att skötseln av Gallmarås källa skall fortsätta som tidigare och finnas med i verksamhetsplanen. Efter diskussion beslutades att skötseln av källan skall finnas med och att styrelsen skall verka för att extern hjälp tas in och betalas för att göra arbetet (bil. 7).


§12. Medlemsavgiften för år 2019 fastställdes till 30 kr. I anslutning till detta diskuterades olika sätt att ta in medlemsavgiften. Hittills har styrelsemedlemmarna gjort personliga besök hos medlemmarna och detta är mycket tidskrävande, i synnerhet som många av våra medlemmar är sommarboende. Beslutades att i stället lägga flygblad med uppgifter om medlemsavgift och föreningens bankgironummer i alla medlemmars postlådor samt att publicera samma uppgifter på hemsidan.


§13. Till ordf för 1 år omvaldes Ann-Mari Linåker.


§14. Till styrelseledamöter för 2 år omvaldes Barbro Palm och nyvaldes Ann-Cathrine Sjöström.


§15. Till styrelsesuppleant för 1 år omvaldes Björn Folkesson.


§16. Till revisor för 2 år omvaldes Roger Larsson.


§17. Till revisorssuppleant för 1 år nyvaldes Birger Palm.


§18. Till ledamöter i valberedningen för 1 år omvaldes Arne Andersson (sammankallande) och nyvaldes Mainy Ekberg.


§19. Förslag till revidering av stadgarna med anledning av modernisering av lagen (bil. 8), som bl.a. innebär att stadgeändring kan ske på 1 årsmöte, inte 2 på varandra följande som tidigare. Mainy Ekberg hävdade att lagändringen bara gäller ekonomiska föreningar och inte ideella som vår och ordf Ann-Mari Linåker tolkade det som att det även kan gälla ideella. Efter diskussion beslutades att mindre revideringar ska kunna ske på 1 årsmöte med kvalificerad majoritet, men större, t.ex. föreningens upphörande och disposition av kvarstående medel som tidigare skall kräva tvåstämmobeslut och kvalificerad majoritet.


§20. Inkomna motioner. Efter motion av Ingemar Folkesson (bil. 9) förelåg ett yttrande från styrelsen om ändring av föreningens namn (bil. 10 och 11).  Efter diskussion beslutades att föreningens namn skall ändras till Gärdslösa Kulturgrupp.


§21. Övriga frågor.

Birger Palm föreslog att eftersom våra två återstående böcker genom nedskrivning nu skall säljas för 50 kr styck, så bör styrelsen marknadsföra detta, så att alla vet. Beslutades att detta skall tas med på det flygblad som sänds ut för att få in medlemsavgiften.


Gärdslösa 2018-03-11


Vid protokolletIngrid Moberg


Justeras.Elisabet Svensson            Egert Johansson             Ann Nilsson, mötesordfAnn-Mari Linåker, ordf