Årsmötesprotokoll 2019

Protokoll för Gärdslösa Kulturgrupp

Årsmöte 2019


Tid:     Söndagen den 24 mars 2019 kl. 18.00

Plats:  Gärdslösa Prästgård


Mötet inleddes med att Rolf Nilsson berättade om det fängslande livsödet bakom boken ”Bankirens bedårande hustru” som han är författare till. Rolf är en levande uppslagsbok om Ölands historia och besvarade många frågor från medlemmarna.


Före årsmötet serverades smörgåstårta, kaffe och kaka.


§1   Ordförande Ann-Mari Linåker öppnade mötet och hälsade alla välkomna.


§2   Beslutades att närvarolistan vid behov används som röstlängd.


§3   Till ordförande för mötet valdes Ann Nilsson och till sekreterare AnnCathrine      Sjöström.


§4   Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Ingrid Moberg och Kerstin Johansson.


§5   Årsmötet har annonserats i Ölandsbladet, på hemsidan och med flygblad som delats ut i brevlådor. Frågan om mötet hade utlysts på rätt sätt besvarades jakande.


§6   Dagordningen godkändes.


§7   Barbro Palm läste upp styrelsens verksamhetsberättelse för 2018.


§8   Alice Blomkvist lämnade styrelsens ekonomiska rapport.


§9   Revisorernas berättelse föredrogs av Roger Larsson samt godkändes.


§10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.


§11 Verksamhetsplanen och budget för kommande verksamhetsår föredrogs av AnnCathrine Sjöström respektive Ingemar Folkesson.


§12 Ingemar Folkesson framförde styrelsens förslag om en höjning av medlemsuppgiften för nästkommande år 2020 från 30 till 40 kr, vilket godkändes.


§13 Arne Andersson föredrog valberedningens förslag. Tre styrelseledamöter valdes för en tid av två år: Ann-Mari Linåker, omval, Ingemar Folkesson, omval, samt Lennart Sjöström, nyval. Tidigare invalda är Barbro Palm och AnnCathrine Sjöström.


§14 Till ordförande på ett år valdes Ann-Mari Linåker, omval.


§15 Till styrelsesuppleant för ett år valdes Ingela Sjögren, nyval.


§16 Till revisor för en tid av två år valdes Alice Blomkvist, nyval. Kvarvarande revisor är Roger Larsson.


§17 Till revisorssuppleant för ett år valdes Ingrid Moberg, nyval.


§18 Till ledamöter i valberedningen valdes Arne Andersson, sammankallande, omval, samt Birger Palm, nyval.


§19 Inga motioner har inkommit.


§20 Inga övriga frågor togs upp.


§21 Ann Nilsson avslutade mötet.


Efter mötet tackade Ingemar Folkesson årsmötets ordförande Ann Nilsson med en blomma.


Ann-Mari Linåker avtackade Alice Blomkvist som har ingått i styrelsen i åtta år, och Björn Folkesson i fyra år, med blommor och varsin gratifikation. Dessa båda styrelseledamöter har gjort ett fantastiskt arbete i Kulturgruppen under åren.


Ann-Mari Linåker avslutade mötet med att tacka för förtroendet att bli omvald som ordförande i ytterligare ett år. Hon berättade även om det nya, spännande året med bland annat det stora bokprojektet om Störlinge by.AnnCathrine Sjöström

SekreterareIngrid Moberg                              Kerstin Johansson

Justeraer                                        Justerare