Historia

Historia

Bakom låsta dörrar längst in i Borgholms biblioteket, ligger ett stort, mörkt och svalt rum utan fönster med många långa och trånga gångar som är kantade med hyllor fyllda med pärmar och bruna aktmappar ända upp i taket. Där förvaras gamla inbundna protokoll och andra viktiga handlingar från kommunens olika verksamheter under mer än hundra år tillbaka i tiden.

 

I samband med researchen till vår bok om Norra Gärdslösa, fick vi besöka detta historiska arkiv. Här är några exempel på frågor som vi noterade att Kommunalstämman i Gärdslösa har fått ta ta beslut om:

Ibland kan det vara trögt att öppna nedanstående dokument. Försök att klicka flera gånger på sidan i menyn, så att sidan öppnas igen.

Vid Kommunalstämman den 6 oktober 1918 beslöts att insätta telefon hos distriktets barnmorska, under förutsättning att Bredsättra och Långlöts kommuner var för sig deltog i kostnaderna härför med en tredjedel. Otvivelaktigt vore att det skulle för distriktets invånare vara vid olika tillfällen synnerligen fördelaktig att på telefon kunna komma i kontakt med barnmorskan.

Den 27 januari 1924 upplästes i Gärdslösa kyrka följande beslut från Kommunalstämman:

Som nuvarande telefonavgifter äro alldeles för höga och för betungande, varför många abonnenterr se sig nödsakade att uppsäga sin telefon, beslöt stämman att till Kungl. Telegrafstyrelsen ingå med en anhållan om allmän sänkning av nu utgående avgifter för telefonabonnemangen.

Till Kommunalnämndens sammanträde den 5 oktober 1946 hade det inkommit en anhållan från handlaren L.A. Johansson i Norra Gärdslösa att få övertaga det tillstånd som hans fader Konrad Johansson innehar att till avhämtning försälja pilsnerdricka.

Då det ej har förekommit någon anmärknig mot den nuvarande innehavaren som sköter försäljningen, så beslöt Kommunalnämnden att bevilja den gjorda anhållan.

I protokoll från ett möte 1954 , §10 kunde vi läsa:

Fattigvårdsstyrelsens förslag att på grund av för få pensionärer tillsvidare indraga ålderdomshemmet i Gärdslösa bifölls och skulle pensionärerna överföras dels till Halltorps ålderdomshem dels till Runstens ålderdomshem.