Gallmarås källa

Gallmarås källa

ligger i sjömarkerna öster om byn vid     gränsen mot Norra Gärdslösa.

Kulturgruppen träffas varje sommar och rensar källan, så att den inte växer igen. Även vägen fram till källan måste röjas.

Gallmarås källa

 

I Gärdslösaboken, under kapitlet byar och gårdar av Bertil Palm står under Norra Gärdslösa följande: Strax öster om byn har funnits en källa med det egendomliga namnet Gallmarås, så kallad efter lektorn Erik Galle, prosten Magnus Marin och adjunkten Åsbom.

 

Abraham Ahlqvist skriver i sin Ölands historia och beskrivning 1825:” Strax öster om byn är en förträfflig källa, Gallmarås kallad”.

Lektor och magister Erik Galle föddes i Kalmar 1720, och dog 1768. Hans syster Anna Christina föddes 1717, och dog 1794, i Högsrum. Hon gifte sig 1743, i Högsby, där fadern Johan Galle var präst. Hennes make var Magnus Marin som levde 1711 - 1787. Han blev kyrkoherde i Gärdslösa 1748 och kontraktsprost 1780. År 1781 vitkalkades kyrkan på Marins föranstaltande och de katolska målningarna överströks. Prosten Marins porträtt är upphängt i kyrkans sakristia, enligt Ahlqvists, Herdaminnen.

Om adjunkten Peter Åhsbom finner man i Herdaminnen att han föddes 1721, döptes i Långlöt, var son till kompaniskrivaren, sedermera kronolänsmannen Lars Åhsbom, 1671 - 1741, och hans hustru Elisabeth Lindequist, 1681 - 1748 i Långlöt. Peter Åhsbom dog 1765 i Vissefjärda.

 

I byskrinet finner vi en handling daterad 30 september 1817, med gamla numret 14, nytt nr XI med titelnkommitténs för utmarksdelningen beslut i anledning av Södra Gärdslösa åbors ansökan om tillgång till Gallmaråskälla. Denna handling lyder som följer:

Commiterades till Ölands utmarkers delning. Beslut i anledning af Södra Gärdslösa åboars ansökan dels om tillgång till en på Norra Gärdslösa bys utmarkslott belägen källa Gallmarås kallad, och dels om andel i den emellan förenämnda byar öppen liggande Wallgatan:

Gifvit Ekerum den 30de September 1817.

Wid rörläggningsförrättningen hafva de då från Norra Gärdslösa närwarande åboar medgifvit, att Södra Gärdslösa Bys hemmansägare, mot det de förbunde sig att uprätta och framgent underhålla hägnad intill källan, deraf fritt och obehindradt skulle få begagna sig; och vid granskning af Utmarckschartan befinnes, att förstnämnda By, för att från den allmänna Wallgatan kunna drifva kreaturen till sin Utmarksskift, oundgängligen behöfver väg öfver Södra Gärdslösa Utmarckslott.

För att vid ett sådant förhållande kunna bereda ömsesidig belåtenhet åt båda Byalagen, pröfva Committerade rättwist stadga: Att den ifrågaställda källan, Gallmarås kallad, af Södra Gärdslösa hemmansägare hädanefter som förut utan hinder får begagnas, samt att Norra Gärdslösa deremot skola äga rätt till Wallgång och Fädrift öfver Södra Gärdslösa Bys Utmarckslott till dess deras egen skift widtager, alt under ömsesidigt vilkor af hägnad, nemligen för Södra Gärdslösa By till Källan och för Norra Gärdslösa åboar från Wallgatan till deras Utmarckslott, wid påföljd, att den som sådant försummar måste, utan answar efter Lag, ersätta den skadan, som derigenom å ena eller andra sidan möjligtvis kan upkomma.

Hwad deremot angår den emellan båda Byarna liggande ännu oinstängda vallgata; så får Committerade härigenom till delägarnas ömsesidiga underrättelse förklara, att samma Gata vid den förrättade Utmarcksdelningen blifwit hwarken å ena eller andra Byen beräknad, hvaraf följer, att den för båda Byarnas gemensamma behof också hädanefter bör wara öppen och oinstängd samt att de således till begagnandet deraf hafva lika rätt.

Den härmed missnöjde äger, att inom 30 dagar från häraf erhållen del, till mig ingifva sina till Kongl. Majt. Ställda underdåniga Besvär.

 

År och dag skrifne på Committerades vägnar

Axel Adlersparre

 

 

Denna Gallmarås Källa är fortfarande  ”förträfflig”. Rent och klart vatten sipprar fram hela tiden.

År 2005 var första gången som källan rensades av Kulturgruppen. På fotot ser vi Lars-Erik och Ingrid Andersson samt Bo Ekberg.

I boken om Källor i Småland och på Öland, utgiven av Länsstyrelserna i Jönköping, Kalmar och Kronobergs län finns denna källa beskriven. Där omnäms även Södra Gärdslösa Kulturgrupp.

Boken finns i Prästgårdens referensbibliotek.