Invigning av Galgbacken 2009

Invigningar

Invigning av Minnestavla på Bägby Galgbacke  2009

Invigningen den 24 juni 2009.


Ett femtiotal personer var närvarande vid det högtidliga avtäckandet av Södra Gärdslösa Kulturgrupps minnestavla vid galgbacken i Bägby.


Arne Andersson och Ingrid Moberg hjälptes åt vid avtäckandet, understödda av Mainy Ekberg och Ingrid Andersson, alla från Kulturgruppen.


Initiativet till uppsättandet av denna minnestavla på den sägenomspunna galgbacken i Bägby, har tagits av Södra Gärdslösa Kulturgrupp.

Galgbacken i Bägby fick en minnestavla


I den sydligaste delen av Nedra Bägby byallmänning, nuvarande Rosenborg, låg i århundraden avrättningsplatsen för Runstens härad. Den exakta platsen går ej att fastställa med säkerhet, eftersom kartan från 1745 kallar hela området för Galghorvan.  På en karta från 1882 står ”avrättsplats” angiven på väster sida om vägen. Folktraditionen har två förslag: Just här på en plats där inga träd växer och längre söderut på östra sidan av vägen ungefär där gränsstenen mellan Gärdslösa och Långlöts socken nu står. I det senare fallet skulle de avrättade ha förts hit och grävts ner och det är därför inga träd växer här.

Den sista avrättningen här ägde rum 11 september 1845. Två bröder, Erland 23 år och Peter 20 år från gården Övra Bägby nr 1, avrättades för fadermord genom halshuggning på en “stupstock”. De hade slagit ihjäl sin far Olof Larsson med yxa i ladugården året innan. Initiativet till den rysliga gärningen hade tagits av modern Ingrid Olofsdotter och de fick hjälp av ytterligare två personer, varav den ena var den som modern ”bedrev hor med”. Även modern dömdes till döden men benådades och fick tio års tukthus. Avrättningen bevakades av män som stod “spjutgård”, det vill säga beväpnade med spjut för att upprätthålla ordningen. Närvarande var också församlingens kyrkoherde Erik Rundqvist och en större skara åskådare. De avrättade grävdes ner på en för oss okänd plats i närheten, inte i vigd jord.

 

,

Artikeln nedan var införd i KLT 26 juni 2009 med rubriken -Galgbacken i Bägby fick minnstavla-

För att läsa artikeln, klicka på symbolen i övre högra hörnet och öppna med +-symbolen i nederkanten.

Ingrid Moberg redogjorde för de gruvliga detaljerna från och med morddagen 1844 till avrättningen vid denna galgbacke påföljande år.